[1]
นนทะวงษ์ เ. and สุรกิจบวร ศ., “ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1”, Cre.Sci., vol. 3, no. 6, pp. 73–84, Jul. 2013.