[1]
วิเศษ น., ฉลากบาง ว., and เพ็งสวัสดิ์ ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม”, Cre.Sci., vol. 4, no. 7, pp. 75–88, Jul. 2013.