[1]
มาตวังแสง ร., หวานอารมณ์ อ., and ภูษาวิโศธน์ พ., “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”, Cre.Sci., vol. 4, no. 7, pp. 47–60, Jul. 2013.