[1]
ฉลากบางว., “บทบรรณาธิการ”, SNRUJST, vol. 4, no. 7, 1.