[1]
โสตถิสวัสดิ์ แ. and อินสิน น., “ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก”, Cre.Sci., vol. 4, no. 8, pp. 77–88, Jul. 2013.