[1]
วราสุนันท์ พ., “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, Cre.Sci., vol. 5, no. 9, pp. 131–144, Jul. 2013.