[1]
ธีระอกนิษฐ์น. and นิ่มตลุงอ., “การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, SNRUJST, vol. 5, no. 9, pp. 29-36, 1.