[1]
J. Nikomtat, “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยสีย้อมจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”, SNRU. j. sci. tech., vol. 8, no. 3, pp. 353–364, Dec. 2016.