[1]
D. Siriboon, “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ของตัวแทนครัวเรือน ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี”, Cre.Sci., vol. 8, no. 3, pp. 292–300, Dec. 2016.