[1]
เพ็งสวัสดิ์ ว., “การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา”, Cre.Sci., vol. 6, no. 11, pp. 181–190, Jun. 2014.