[1]
วงศ์จิรัฐิติ อ., “การพัฒนากระบวนการผลิตส้มเท้าวัวปลอดภัย”, Cre.Sci., vol. 6, no. 11, pp. 39–50, Jun. 2014.