[1]
แสงสุริจันทร์ เ., “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, Cre.Sci., vol. 6, no. 11, pp. 13–24, Jun. 2014.