[1]
พิลาภ เ., “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”, Cre.Sci., vol. 5, no. 10, pp. 135–148, Mar. 2014.