[1]
เสนาลอย อ., “รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 117–134, Mar. 2014.