[1]
เดชบุญ ล., “รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students”., SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 99–116, Mar. 2014.