[1]
ชมชื่น ธ., “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 61–72, Mar. 2014.