[1]
ชมชื่น ธ., “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1”, Cre.Sci., vol. 5, no. 10, pp. 61–72, Mar. 2014.