[1]
ยอดนา ป. .-., “การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 49–60, Mar. 2014.