[1]
ปานศุภวัชร ถ., “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University”, Cre.Sci., vol. 5, no. 10, pp. 33–48, Mar. 2014.