[1]
ธีระอกนิษฐ์ น., “ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province”., SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 17–26, Mar. 2014.