[1]
ร่มเย็น ล., “การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective”, Cre.Sci., vol. 5, no. 10, pp. 1–16, Mar. 2014.