[1]
จอมหงษ์พิพัฒน์ภ., “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น”, SNRUJST, vol. 1, no. 1, pp. 87-96, 1.