[1]
ธรรมคุณอ. and สรรพกิจจำนงก., “สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ”, SNRUJST, vol. 1, no. 1, pp. 25-36, 1.