[1]
ฉลากบาง ว., “บทบรรณาธิการ”, Cre.Sci., vol. 1, no. 1, Jul. 2013.