[1]
สีตะวัน ท. and สีตะวัน อ., “การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์”, Cre.Sci., vol. 1, no. 2, pp. 111–118, Jul. 2013.