[1]
รัตนอุดมโชค ส., “การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร”, Cre.Sci., vol. 1, no. 2, pp. 85–100, Jul. 2013.