[1]
อุมะวรรณ พ., เพ็งสวัสดิ์ ว., and สุรกิจบวร ศ., “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”, Cre.Sci., vol. 2, no. 3, pp. 167–177, Jul. 2013.