[1]
เขียวรักษา อ., รัตนอุดมโชค, ส., สุมังคะ จ., and พูลแสวงทรัพย์ อ., “การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน”, Cre.Sci., vol. 2, no. 3, pp. 121–134, Jul. 2013.