[1]
ยศตะโคตรส. and วงศ์จิรัฐิติอ., “การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร”, SNRUJST, vol. 2, no. 4, pp. 61-68, 1.