[1]
ฉลากบางว., “บทบรรณาธิการ”, SNRUJST, vol. 2, no. 4, 1.