[1]
แก้วบุตรา จ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”, Cre.Sci., vol. 3, no. 5, pp. 61–74, Jul. 2013.