เพชรคำ ส. (2013) “ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”, Creative Science, 3(5), pp. 1–18. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995 (Accessed: 26 February 2024).