ศรีพสุดา ล. (2013) “คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, Creative Science, 3(6), pp. 85–98. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987 (Accessed: 5 March 2024).