นนทะวงษ์ เ. and สุรกิจบวร ศ. (2013) “ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1”, Creative Science, 3(6), pp. 73–84. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986 (Accessed: 26 February 2024).