เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013) “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา”, Creative Science, 3(6), pp. 63–72. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985 (Accessed: 5 March 2024).