เพชรคำ ส. (2013) “โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์”, Creative Science, 3(6), pp. 49–62. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984 (Accessed: 20 May 2024).