สุรกิจบวร ศ. and เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013) “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, Creative Science, 3(6), pp. 13–34. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982 (Accessed: 2 March 2024).