การุณย์ลัญจกร ส. (2013) “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”, Creative Science, 4(7), pp. 141–146. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978 (Accessed: 26 February 2024).