วิเศษ น., ฉลากบาง ว. and เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013) “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม”, Creative Science, 4(7), pp. 75–88. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973 (Accessed: 5 March 2024).