นิรมาณการย์ ว. (2013) “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”, Creative Science, 4(7), pp. 61–74. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9972 (Accessed: 5 March 2024).