มาตวังแสง ร., หวานอารมณ์ อ. and ภูษาวิโศธน์ พ. (2013) “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”, Creative Science, 4(7), pp. 47–60. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971 (Accessed: 5 March 2024).