ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ. and ไชยสุข อ. (2013) “แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา”, Creative Science, 4(7), pp. 35–46. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970 (Accessed: 5 March 2024).