โสตถิสวัสดิ์ แ. and อินสิน น. (2013) “ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก”, Creative Science, 4(8), pp. 77–88. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942 (Accessed: 5 March 2024).