พรหมเทพ ว. and ยศตะโคตร ส. (2013) “การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก”, Creative Science, 4(8), pp. 67–76. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938 (Accessed: 5 March 2024).