หลิมเจริญ ศ. (2013) “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, Creative Science, 5(9), pp. 161–172. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925 (Accessed: 22 February 2024).