ชาติยานนท์ บ. (2013) “ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง”, Creative Science, 5(9), pp. 119–130. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920 (Accessed: 20 May 2024).