ธีระอกนิษฐ์น. and นิ่มตลุงอ. (1) “การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(9), pp. 29-36. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898 (Accessed: 10August2020).