เพ็งสวัสดิ์ ว. (2014) “การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา”, Creative Science, 6(11), pp. 181–190. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488 (Accessed: 22 February 2024).