ประเสริฐสิน อ. (2014) “อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน”, Creative Science, 6(11), pp. 95–106. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482 (Accessed: 5 March 2024).