แสงสุริจันทร์ เ. (2014) “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, Creative Science, 6(11), pp. 13–24. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474 (Accessed: 5 March 2024).