ม่านโคกสูง ป. (2014) “บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 179–182. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865 (Accessed: 17 May 2022).